Nghị định 91/2022/NĐ-CP: Số thuế TNDN tạm nộp 04 quý không thấp hơn 80% cả năm

Ngày 30/10/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 91/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 126/2020/NĐ-CP  hướng dẫn Luật Quản lý thuế. Trong đó, điều chỉnh một số quy định liên quan đến việc quản lý thuế. Được tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 04 quý không thấp hơn 80% của năm Cụ thể, khoản 3 Điều 1 Nghị định…