CPA Australia chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm quốc tế về chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) với các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia và giảng viên Việt Nam

You are here: