Thông báo – Nhận ĐƠN XIN PHÚC KHẢO Kỳ thi “Kiểm toán viên, Kế toán viên năm 2020”

Ngày 29 tháng 7 năm 2022 Hội đồng thi Kiểm toán viên, Kế toán viên năm 2020 Bộ Tài chính ban hành Thông báo số 18/TB-HĐT về việc nhận đơn phúc khảo. Căn cứ quy định tại Thông tư số 91/2017/TT-BTC ngày 31/8/2017 của Bộ Tài chính, Hội đồng thi “Kiểm toán viên, Kế toán viên…