Hội nghị tổng kết năm tài chính 2018 – 2019 Công ty TNHH Kiểm Toán FAC

Ngày 27/09/2019 Công Ty TNHH Kiểm Toán FAC tổ chức hội nghị tổng kết năm tài chính 2018 – 2019. Buổi lễ tôn vinh những cá nhân, tập thể có đóng góp lớn lao cho sự phát triển của FAC trong năm tài chính vừa qua, bên cạnh đó cũng trình bày những tồn tại, thiếu xót…